Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.myjniecleanart.pl
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.wsop.pl jest W.S.O.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres siedziby: ul. Dworcowa 62, 44-190 Knurów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000072640, NIP: 6311002010, REGON: 272179962, adres poczty elektronicznej: info@wsop.pl, dalej „Administrator”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.myjniecleanart.pl w celu:

 • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • zabezpieczenia informacji dla celów archiwalnych i dowodowych oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń, gdyby doszło między do sporu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 1. do momentu, w którym strony skończą korespondencję i do 3 lat od jej zakończenia – wobec danych podawanych w formularzu kontaktowym i wiadomości e-mail,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zabezpieczenie informacji dla celów archiwalnych i dowodowych oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. Więcej na ten temat można przeczytać w polityce cookies serwisu pod adresem: https://myjniecleanart.pl/polityka-cookies/.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy.

6. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. W związku z wykorzystywaniem przez nas Google Analytics, dane osobowe mogą być przekazywane do USA, gdzie zapewnione jest odpowiednie ich zabezpieczenie za pomocą zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji – programu Tarcza Prywatności UE-USA. Odbiorcą danych w USA jest Google LLC, który posiada obowiązujący certyfikat EU-U.S. Privacy Shield Framework z dnia 22 września 2016 r. W ten sposób Google LLC gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

7. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
 3. Wobec danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z formularza kontaktowego nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a nie udzielona zgoda.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@wsop.pl lub poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 62, 44-190 Knurów.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.